počet produktů
0
cena nákupu
0 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 6
Dnes: 47
Celkem: 1534062

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Tyto obchodní podmínky platí s účinností od 1.3.2010.

                              

 

Všeobecná ustanovení

 

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lihoviny-jencikadcery.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č.40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon.č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních úprav a předpisů.

Provozovatel:           

 

    ING. PETR JENČÍK - JENČÍK A DCERY 

                                  sídlo : 335 01  PRÁDLO 92 

                                             IČ : 40506614,  DIČ : CZ510325164                                                                                     

   firma je plátce DPH
  
  tel. : +420 371 591 157
     Email: jencik@jencikadcery.cz

 

Firma podniká na základě Koncesní listiny, vydané MěÚ Nepomuk dne 29.12.2004 pod   čj.1217/ŽIVK/199/04/KL, ev.číslo 340604-2145-00 se dnem vzniku práva provozovat živnost od 15.7.1991.

   Vymezení pojmů

Kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

Spotřebitelská smlouva. Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel (prodávající). Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.

           Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.lihoviny-jencikadcery.cz a také z bodu Objednávka těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www..lihoviny-jencikadcery.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednávka

Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo emailu s příslušnými údaji (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon - pro případnou komunikaci s dopravcem, druh, množství a cena objednaného zboží, cena poštovného) na adresu objednavka@jencikadcery.cz . Odesláním objednávky souhlasí zákazník s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná! Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď emailem na objednavka@jencikadcery.cz nebo telefonicky. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu emailem.

Cena zboží

Uvedené ceny jsou koncové ceny včetně DPH 20% (10%) a spotřební daně. Vztahuje-li se na výrobek poplatek za autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je již zahrnut v ceně..

Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

v hotovosti na prodejně dodavatele v Prádle čp.5,

dobírkou nebo

převodem předem.
V případě bankovního převodu předem bude zboží odesláno do 24 hodin po připsání částky na účet dodavatele. Pokud nebude možno z nějakého důvodu zboží doručit, dodavatel vrátí bez zbytečného odkladu uhrazenou částku na účet zákazníka zpět. Do plného uhrazení faktury je zboží majetkem firmy Ing.Petr JENČÍK – JENČÍK A DCERY Jako variabilní symbol bude uváděno číslo hrazené objednávky.
Číslo účtu dodavatele : 2246040001/5500 u Reiffeisenbank, a.s.

 

      Dodací podmínky

Možnost osobního odběru v prodejně dodavatele nebo zásilka Českou poštou. Pro dopravu platí tarify ČP pro cenný balík s omezením hmotnosti na 10 kg pro jednu zásilku křehkého zboží (skleněné lahve) a na 20 kg u nekřehkého zboží (plastové lahve), zvýšené o náklady na balné. Objednávky zboží o vyšší hmotnosti budou vyřizovány po konzultaci se zákazníkem (telefonem nebo mailem) a odsouhlasení dopravného.   

 

Termín dodání

Dostupnost zboží vyjadřuje, kdy bude zboží k dispozici v naší provozovně. Expedice je pak doba mezi odesláním dostupného zboží formou zásilky z naší provozovny a jejím doručením k zákazníkovi (dle podmínek přepravce). Uváděná dostupnost zboží je pouze orientační. Obvyklá doba mezi přijetím závazné objednávky a odesláním zboží z naší provozovny jsou dva pracovní dny.

Dostupnost zboží:
Skladem ... zboží je fyzicky skladem v naší provozovně

Vyprodáno ... zboží již není možné zakoupit z důvodu vyprodání zásob nebo ukončení nabídky
 

Expedice zboží:
Běžná doba doručení zásilky je do dvou následujících pracovních dnů (48 hodin).

Převzetí zboží kupujícím

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. Uplatněním rozporu s kupní smlouvou (při převzetí nebo po něm) není vyloučeno souběžné uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14ti dnů

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

1)    Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uvede: své jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem, email však vše urychlí. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží).

2)   Vracené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů, nepoškozené, bez známek opotřebení, nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

3)    Zboží bude zasláno odběratelem na adresu dodavatele (doporučeno zboží pojistit) – v žádném případě na dobírku.

4)  Po doručení vraceného zboží vystaví dodavatel a odeslán dobropis který odešle do 5ti dnů. Ten bude vrácen dodavateli podepsaný odběratelem na jeho adresu. Za uvedených podmínek budou finanční prostředky za zboží vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží.

5)   Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.), tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

·       na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

·       na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

·       na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

·       spočívajících ve hře nebo loterii

 

      Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozpor s kupní smlouvou lze uplatňovat v případě lihovin jen u originálních balení s neporušeným uzávěrem a kontrolní páskou. 

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 Záruční podmínky

U prodávaných lihovin je ze zákona doba použitelnosti neomezená při zajištění vhodných skladovacích podmínek, čímž se rozumí uskladnění na temném místě v teplotách 1-25 °C. Otevřené obaly s porušenou kontrolní páskou či poškozeným nebo neoriginálním uzávěrem nemohou být předmětem reklamace.

Reklamaci vždy vyřizuje provozovatel na základě předložení vadného zboží a faktury zákazníkem. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány výměnou za bezvadné zboží.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládá dodavatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

Odpovědnost

Upozorňujeme, že informace o zboží se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.